„ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

КАЧЕСТВОТО Е КАТО ИСТИНАТА – ТО НЕ ТЪРПИ КОМПРОМИСИ!

Модерната производствена база на фирмата е съсредоточена в град София.

Съвременното технологично оборудване, използваните пътно-маркировъчни машини и специализирана техника, ни позволяват да реализираме изискванията на клиентите в най-кратки договорени срокове.

Използваните висококачествени материали и компоненти са с гарантиран произход и показатели от реномирани производители. Това се удостоверява със съответните сертификати за съответствие с приложими стандарти и нормативни изисквания.

Ръководството на “ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД е дефинирало своята корпоративна политика и цели, като всички дейности се изпълняват в условията на внедрена и поддържана сертифицирана интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018 и ISO 39001:2012.

Дружеството притежава сертификат за съответствие No09-НСИСОССП-092 съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, сертификат за съответствие с „Изискванията за работа с материали на ”3М” USA“, както и сертификат за постоянство на експлоатационните показатели.

Внедрен е ефикасен набор от механизми за контрол за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013.

Наши клиенти са Агенция ”ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Областните пътни управления, Общински администрации, водещи пътни и строителни фирми, петролни компании, бизнес-центрове, търговски вериги и др., както и фирми изграждащи и поддържащи градската и прилежаща инфраструктура.

В условията на COVID-19

OPIK_1