Пътната маркировка е от особено важно значение за безопасното движение по пътищата.

Кои са хората, които я полагат и какви качества е необходимо да притежават, обяснява Георги Георгиев – Управител на “ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, София.

Господин Георгиев, разкажете ни малко повече за Вашата компания?

Дружеството е основано през 2004 година и с присъствието си на българския пазар се утвърждава като водеща компания в областта на пътната безопасност и организация на движението.

Освен производството, продажбата и монтажа на средства за организация на движението, дружеството извършва и полагане на хоризонтална пътна маркировка на пътища, автомагистрали, летища, бензиностанции, паркинги, търговски обекти и т.н. Ние разполагаме със съвременни машини и технологии за полагането на хоризонтална маркировка, както с акрилатна боя, така и със студен шприц пластик. Притежаваме и машини за демаркиране на пътна маркировка.

Процесът на полагане на пътна маркировка е специфичен. Това е точна и прецизна наука. Технологията е сложна и включва работa едновременно със специализирана техникa и специални бои. В съвременните условия и машините, и боите са вече от нова генерация, което налага хората извършващи тези дейности, да притежават специфични умения. Машините за полагане на пътна маркировка са от ново поколение и се управляват с компютър. Специфичните им настройки са от съществена важност за правилното, точно и нормативно изискуемо полагане на пътно-маркировъчните елементи – линии – прекъснати, непрекъснати, символи, букви и т.н. Освен това, боите вече са с нови компоненти, съобразени със световните изисквания за стандарт, не само в бранша, но и в екологичен план. В този ред на мисли, умението за работa с такъв тип бои, точното им дозиране и смесване е гаранция за ефикасност на процеса на полагане на маркировка.

В днешни дни, дейността по полагане на пътна маркировка не е от най-предпочитаните професии сред младите хора. За да работиш като оператор на пътно-маркировъчна машина се изскват доста качества, като например отговорност, упоритост и лично отношение към професията. Това е изцяло мъжка професия. По-голяма част от трудовия процес е на открито. Работниците е необходимо да притежават умения и разбиране от устройство на двигатели с вътрешно горене, да имат добра компютърна грамотност, с оглед настройките на машината за полагане на пътна маркировка, визия за  геометрична пространственост, с оглед елементите, които се разчертават, точност прецизност, усет за екипност и подкрепа на хората в екипа, и редица други качества.

В какво се състои работaта на операторите полагащи пътната маркировка?

Работата на лицата полагащи пътна маркировка, обикновено е екипна. Екипите се състоят от трима души, поради спецификата на технологичния процес. За да стане маркировката във вида, в който сме свикнали да виждаме като участници в движението, е нужно първо терена да се почисти и разчертае. Следва настройка на машината – ширина на лентата, грамаж на боята и т.н. И най-накрая идва същинското полагане на маркировъчната боя върху, предварително добре подготвената пътна основа. Това е дълъг, прецизен и математически точен процес, със строго определени правила в последователност на изпълнението на отделните етапи.

Така описан процесът наистина изглежда доста сложен, но в самата си същност той е доста творчески мотивиращ. Когато след часове усилен труд, се обърнеш назад и видиш след себе си чисто белите линии, положени в идеална форма, можеш да изпиташ истинско удовлетворение от свършената работа.

Трудно ли се усвоява професията и какви са предимствата й?

За съжаление, през годините, сякаш тенденциозно, тази профeсия се изтика на заден план, и към момента, дори няма професионални училища, в които да се обучават такива кадри. Това е професия, за която може да се каже, че е занаят, а занаятът се усвоява, само като се учиш от по-старите, и от по-опитните в него. В България хората, които работят тази работа, могат да се преброят на пръсти, и за съжаление тяхната възрастова група все повече се доближава до пенсионната възраст. Определено бранша има недостиг на кадри в това направление.

Професията е сравнително трудно усвоима, поради строго специфичният ѝ характер. В рамките на 4 до 5 месеца се извършва обучение в работен режим. В обучението се набляга на запознаване с устройството на машината, задвижващият двигател, настройката на различните режими на работа, поддръжката на машината, обучение за работа с влаганите материали за маркировката.

За разлика от другите машини, използвани в строителството, пътно-маркировъчната машина има своите предимства – лека е за придвижване и лесно се обслужва и поддържа. За работа с нея не се изискват специални категории или квалификации съгласно нормативни актове.

И, в този ред на мисли, ако човекът осъзнато е взел своето решение да се обучава, да работи в този сектор, и да практикува тази професия, това би му донесло незаменимо професионално предимство, за в бъдеще.

Като цяло, работaта като оператор на пътно-маркировъчна машина е добре заплатена.

Какви са изискванията на Вашата компания към операторите на пътно-маркировъчните машини?

От операторите на пътно-маркировъчна машина се изисква да познават устройството, принципите на действие, както и техническите изисквания за експлоатация на пътно-маркировъчни машини (ПММ), да могат да извършват техническа профилактика и ремонт на пътно-маркировъчната машина, да познават нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му, да умеят да боравят със специфични смеси (бои), да умеят да носят лична отговорност за себе си и другите хора от екипа на пътя и т.н.

 

Интервюто е взето от Антония Симеонова

Автор във Fakti.bg